Бичгийн цаас

MULTI PURPOSE A4 70gsm

9,300

Үзүүлэлт:

1 боодол -  500 ширхэг

1 хайрцаг – 5 боодол

CIE whiteness ISO 11475 (%)- 167

Brightness ISO 2470 (%)- 111