Бичгийн цаас

STANDARD PAPER A3 80 gsm

22,700

Үзүүлэлт:

1 боодол -  500 ширхэг

1 хайрцаг – 5 боодол

CIE whiteness ISO 11475 (%)- 145

Brightness ISO 2470 (%)- 103